Voorwaarden


LEES DEZE VOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE WEBSITE GEBRUIKT

Algemeen

Deze website wordt beheerd door TOPNOP en is alleen bestemd voor personen die zich in Nederland bevinden. Door uzelf toegang te verschaffen tot de website gaat u akkoord met deze (gebruiks)voorwaarden. Als u niet met deze (gebruiks)voorwaarden akkoord wenst te gaan, verzoeken wij u deze website verder niet te bezoeken of te gebruiken.

Inhoud

Wij hebben de inhoud van deze website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De website wordt echter alleen voor informatieve doeleinden aangeboden. TOPNOP garandeert niet dat de inhoud van de website juist, actueel en volledig is, dat de website ononderbroken zal werken en/of vrij zal zijn van fouten.

Voor zover wettelijk toegestaan sluit TOPNOP, waaronder mede verstaan de medewerkers, hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit uw gebruik van de website of een andere aan de website gekoppelde site. Meer in het bijzonder zal TOPNOP in geen geval aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit:
- handelingen door u verricht, die zouden zijn ingegeven door de op de website geplaatste informatie;
- de onmogelijkheid de website te gebruiken; en
- het feit dat bepaalde informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is.

Verwijzingen naar websites of diensten van derden

De site bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. TOPNOP heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud en het beleid van deze websites. Op deze websites valt u onder de (privacy)regels van die betreffende site. Indien u gebruik maakt van de diensten van externe dienstverleners dan valt uw gebruik daarvan onder de (privacy)regels van de desbetreffende dienstverlener. TOPNOP heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de dienstverlening en het beleid van deze dienstverleners.

TOPNOP plaatst reclame uitingen van door haar geselecteerde adverteerders op haar websites. TOPNOP is echter NIET betrokken bij de eventuele daadwerkelijke transacties tussen bezoekers en deze adverteerders. Om die reden kan TOPNOP dan ook geen enkele controle uitoefenen op de kwaliteit, de veiligheid of de legaliteit van de geadverteerde objecten, de juistheid van de aanbiedingen, de bevoegdheid van adverteerders objecten te verkopen en de bevoegdheid van kopers objecten te kopen.

TOPNOP probeert adverteerders en kopers tot elkaar te brengen. TOPNOP is echter nimmer partij bij een overeenkomst die gesloten wordt tussen adverteerder en koper door gebruikmaking van de site. Als u een geschil hebt met één of meerdere adverteerders, dient u dit zelf op te lossen. U vrijwaart TOPNOP (en al haar personeel, managers en tussenpersonen) van enigerlei vorderingen, aanspraken op schadevergoeding en dergelijke, verband houdende met dergelijke geschillen.

Gebruik van de (inhoud van) de websites van TOPNOP

Het is u niet toegestaan de websites van TOPNOP of enige inhoud daarvan te gebruiken, waaronder mede verstaan het op enige wijze ter beschikking stellen aan derden en/of verveelvoudigen van de (inhoud van) de websites, anders dan conform het doel van de websites. Dit houdt tevens onder meer in dat het u niet is toegestaan, zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van TOPNOP, een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank(en) op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet.

Het is toegestaan om via een hyperlink te verwijzen naar de websites van TOPNOP.

Door u verstrekte informatie en materiaal

Indien u informatie of ander materiaal aan TOPNOP verstrekt, gaat u ermee akkoord dat TOPNOP hiervan gebruik kan maken. U garandeert dat de informatie of het materiaal geen inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden of anderzins onrechtmatig is. TOPNOP behoudt zich altijd het recht voor om door u verstrekte informatie of ander materiaal niet te plaatsen op en te verwijderen van de websites van TOPNOP.

Persoonsgegevens

Indien u op de website persoonsgegevens aan ons verstrekt, zoals uw naam en e-mailadres, is het privacybeleid van toepassing. TOPNOP raadt u aan om dit privacybeleid goed te lezen voordat u TOPNOP deze gegevens verstrekt.

Contact

Indien u een vraag of klacht heeft over deze website dan horen wij het graag. Voor uw contactmogelijkheden verwijzen wij u graag naar onze contactpagina.

Diversen

TOPNOP behoudt het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment wijzigingen en correcties in deze website en/of deze (gebruiks)voorwaarden aan te brengen.

Op deze (gebruiks)voorwaarden en uw gebruik van de website is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met deze website worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Sluiten